PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik jest jedną z największych elektrowni systemowych na południu Polski. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana jest na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, w przeważającej części na rynku konkurencyjnym. Niewielkie ilości energii elektrycznej sprzedawane są wprost ze źródła do firm znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu elektrowni.

Posiadamy również koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Strefy Przemysłowej w Rybniku. Na tym terenie świadczymy usługę dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z warunkami udzielonej koncesji oraz Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE dla firm prowadzących tam działalność.

Aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej S.A., obejmująca również obszar działania Oddziału Elektrownia Rybnik, dostępna jest pod linkiem: https://pgegiek.pl/OSD/Informacje-ogolne.

Aktualna Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., obejmująca również obszar działania Oddziału Elektrownia Rybnik, dostępna jest pod linkiem  https://pgegiek.pl/OSD/Taryfa-dla-energii-elektrycznej