PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik wytwarza ciepło w kogeneracji.

Ciepło jest sprzedawane do odbiorców końcowych w bezpośrednim otoczeniu elektrowni, zgodnie z warunkami udzielonej koncesji na wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła, a także na podstawie Taryfy dla ciepła zatwierdzanej przez Prezesa URE, która weszła w życie dnia 1 listopada 2020 r.