rybnik-01.jpg

Program Ograniczenia Emisji

W elektrowni w Rybniku został zrealizowany Program Ograniczenia Emisji, którego celem było przeprowadzenie modernizacji urządzeń zakładu, przedłużenie ich żywotności i ograniczenie wielkości emisji do atmosfery.

Projekt objął instalację katalitycznego oraz niekatalitycznego odazotowania spalin (SCR i SNCR), inwestycje wydłużające żywotność wszystkich urządzeń zakładu, a także drugą instalację odsiarczania spalin. Ponadto w ramach projektu wybudowany został węzeł oczyszczania ścieków z instalacji odsiarczania spalin oraz planowana była budowa nowej stacji demineralizacji wody.

Projekt pozwolił na blisko 4-krotne zmniejszenie emisji tlenków siarki oraz na ponad 2-krotne ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza.

Emisja Emisja 2018Dopuszczalna emisja 2018Emisja 2017Dopuszczalna emisja 2017
Emisja SO2Mg2 5498 5393 23710 674
Emisja NOxMg4 3656 4048 89315 285
Emisja pyłu zawieszonegoMg2269613531 281
Wytworzony popiół odpadowyMg105 101-118 187-
Wytworzony popiół produktowyMg521 0831 000 000636 5931 300 000
Wytworzony żużel odpadowyMg0-451-
Wytworzony żużel produktowyMg138 587400 000223 713450 000

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin – IMOS     

W elektrowni w Rybniku działają dwie instalacje IMOS – pierwsza oddana do użytku w roku 2008, a druga w roku 2017.

Głównym zadaniem instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOSI, IMOSII) jest oczyszczanie spalin do poziomów gwarantujących maksymalną produkcję elektrowni przy zachowaniu rygorów emisji zanieczyszczeń.

Do chwili uruchomienia IMOS w rybnickiej elektrowni spaliny były odsiarczane metodą suchą polegającą na podawaniu zmielonego kamienia wapiennego do komór paleniskowych kotłów oraz dodatkowo, na blokach 1, 5, 6 i 8, przy pomocy nawilżania spalin w reaktorach. Jednak począwszy od roku 2008 obowiązują nas obostrzone, unijne rygory emisyjne. Dlatego zakładowi potrzebna jest skuteczna i sprawdzona, wydajna instalacja odsiarczania spalin.