Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Lokalnym Inspektorem Ochrony Danych w Oddziale Elektrownia Rybnik pod adresem iod.giekelr@gkpge.pl, pod numerem telefonu +48 739 1359 lub na adres siedziby: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-217 Rybnik.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu:

a) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (w celach archiwalnych - dowodowych),

b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania z mocy prawa, np. organom ścigania, sądom i innym oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.